GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu společnosti
Jiří Viktorin - VIKTORIN Computers
(informační memorandum)

Při zpracování osobních údajů v naší společnosti klademe důraz na jejich ochranu, transparentní použití a jsou pomocí vhodných technických prostředků a organizačních opatření plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících (dále jen „GDPR“). To platí i pro veškeré zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s našimi pokyny.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Jiří Viktorin - VIKTORIN Computers (www.viktorin.cz).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Jiří Viktorin, IČO: 45626871, se sídlem Družstevní 487, Šitbořice, PSČ: 691 76, Česká republika, zapsaná v živnostenském rejstříku: Živnostenský list č. j. MŽÚ/446/94/F.

Kontakt na správce osobních údajů: obchod@viktorin.cz 

Společnost Jiří Viktorin nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude naše společnost provádět sama, nebo za tímto účelem pověří v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a v souladu s tímto prohlášením smluvně zavázanou třetí osobu (zpracovatel osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme zejména: pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a při vyřizování Vašich žádostí a požadavků, pro účely plnění našich právních povinností, pro účely našich oprávněných zájmů, pro marketingové účely. 

Automatický sběr informací a zpracování protokolových souborů

Webové a databázové servery standardním způsobem při každé návštěvě automaticky zaznamenávají informace do protokolových souborů (logování provozu). Zpracování protokolových souborů může (ale nemusí) zahrnovat následující osobní údaje návštěvníka webové stránky: webová stránka, z níž návštěvník naši webovou stránku navštívil, datum a čas přístupu, doba přístupu, IP adresa, informace z http protokolu (požadavek/odpověď), přenesený objem dat, navštívené stránky, informace o webovém prohlížeči, jazykové nastavení, informace o verzi operačního systému.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu za účelem měření návštěvnosti, přizpůsobování zobrazení nebo obsahu, zlepšování fungování a zajištění ochrany a bezpečnosti webových stránek (např. sledování neoprávněných přístupů apod.).

Soubory cookie

Za účelem zajištění správné funkčnosti a zvýšení uživatelského komfortu webových stránek využívají naše stránky technologii cookie, tak jak to činí většina webů. Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se ukládají na pevný disk nebo do paměti koncového zařízení prostřednictvím webového prohlížeče, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Samotné soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje, ale v případě, že nám návštěvník tyto údaje v souvislosti s nějakou požadovanou službou následně poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny.

Soubory cookie jsou využívány k zajištění funkčnosti webových stránek a/nebo k analytickým a/nebo marketingovým účelům.

Soubory cookie používané na našich stránkách jsou z hlediska trvanlivosti krátkodobé (tzv. „session cookie“ - zůstávají uloženy v zařízení do uzavření prohlížeče) nebo dlouhodobé (tzv. „persistent cookie“ - zůstávají uloženy v zařízení mnohem déle nebo dokud nejsou ručně odstraněny).

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit nebo omezit jejich použití změnou nastavení svého prohlížeče. Prohlížeče umožňují umísťování cookie i zcela zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookie je možné nalézt v dokumentaci příslušného webového prohlížeče.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním on-line podpory

Prostřednictvím našich webových stránek poskytujeme službu on-line technické podpory, která umožňuje vzdálené ovládání počítače a vyřešit tak případné technické problémy zákazníka.

Tato služba je určena pouze smluvním partnerům a její použití podléhá předchozímu uzavření smlouvy mezi partnerem a naší společností. Navázání každého jednotlivého spojení je možné pouze na základě požadavku a udělení souhlasu zákazníka. Spojení je realizováno prostřednictvím plně zabezpečeného a šifrovaného datového kanálu. V průběhu poskytování on-line podpory nedochází k sběru nebo ukládání osobních údajů, které by zůstaly dostupné i po poskytnutí uživatelské podpory a ukončení relace. Zákazník má také možnost pohledem kontrolovat veškeré kroky, které pracovník podpory na jeho počítači provádí.

Google Analytics

K analýze návštěvnosti webových stránek využíváme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Statistická a analytická data nám pomáhají porozumět, jak uživatelé používají webové stránky a rovněž vyhodnocovat naše případné marketingové aktivity. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky jsou prostřednictvím technologie souborů cookie přeneseny a uloženy na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze a v anonymizované podobě nám zpřístupněny. V rámci této analýzy se zpracovávají údaje v souvislosti s používáním webových stránek (např. referenční URL, navštívené stránky, informace o prohlížeči, jazyková nastavení, informace o operačním systému, rozlišení monitoru apod.). Ukládání těchto dat je řízeno třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Na našich stránkách je nastavena anonymizace IP adres od společnosti Google, díky které před přenosem dat na server Google v USA je IP adresa nejprve zkrácena v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). Analyzovaná data tak nejsou spojena s celou IP adresou návštěvníka.

Svůj souhlas s analýzou internetových stránek může návštěvník kdykoli odvolat buď výše uvedeným nastavením cookie nebo stažením a nainstalováním poskytnutého Google Browser Plugin na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Další informace o Google Analytics:

Smluvní podmínky služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html
Směrnice pro ochranu osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs-CZ
Zásady ochrany osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Sběr a zpracování dat prostřednictvím tohoto nástroje je řízeno třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Za podmínek stanovených GDPR máte: právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu a doplnění nepřesných údajů, právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek písemně nebo elektronicky na adresu správce.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, telefonní číslo: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti Jiří Viktorin - VIKTORIN Computers (www.viktorin.cz). Správce je oprávněn tyto podmínky aktualizovat nebo měnit. Nová verze bude vždy zveřejněna na těchto internetových stránkách.

Poslední aktualizace: 25. 5. 2018

Kontaktujte nás
VIKTORIN Computers

Adresa provozovny:

VIKTORIN Computers
Brněnská 577
691 76 Šitbořice

Kancelář dveře č. 137 a 136
Areál společnosti
PRAMOS a.s.

Obchodní oddělení:

+420 602 717 769
obchod@viktorin.cz

Servis a reklamace:

+420 702 180 520
servis@viktorin.cz

Fakturační adresa:

Jiří Viktorin
Družstevní 487
691 76 Šitbořice

IČO: 45626871

ŽL č. j. MŽÚ/446/94/F